Privacy Policy

Privacy Policy

Bedankt voor de  interesse in ons bedrijf. Gegevensbescherming is van bijzonder belang voor het management van Café-Bistro Grünental. Het gebruik van de webpagina’s van Café-Bistro Grünental is in principe mogelijk zonder enige aanwijzing van persoonlijke gegevens. Als een getroffen persoon via onze website van speciale services van ons bedrijf gebruik wil gebruiken, kan het echter nodig zijn om persoonsgegevens te verwerken. Als de verwerking van persoonsgegevens nodig is, krijgen we algemene toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene, gelden altijd in overeenstemming zijn met de verordening inzake gegevensbescherming en in overeenstemming met de regels die van toepassing zijn op de Café-Bistro Grünental landspecifieke regelgeving inzake gegevensbescherming. Via dit privacybeleid probeert ons bedrijf het publiek te informeren over de aard, omvang en doel van de persoonlijke informatie die we verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden betrokkenen op de hoogte gebracht van hun rechten op grond van dit privacybeleid.

Café-Bistro Grünental heeft tal van technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd als controller om de hoogst mogelijke bescherming te garanderen voor persoonlijke gegevens die via deze website worden verwerkt. Niettemin kunnen op internet gebaseerde datatransmissies over het algemeen beveiligingslekken hebben, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Om deze reden is elke betrokken persoon vrij om persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken op alternatieve manieren, bijvoorbeeld per telefoon.

1. Definities

Het privacybeleid van Café-Bistro Grünental is gebaseerd op de terminologie die wordt gehanteerd door de Europese richtlijn en regelgevende instantie bij de goedkeuring van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (DS-GVO). Ons privacybeleid moet gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn voor zowel het publiek als onze klanten en zakelijke partners. Om dit te waarborgen, willen we van tevoren de gebruikte terminologie uitleggen.

We gebruiken de volgende termen in dit privacybeleid, inclusief maar niet beperkt tot:

a) persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens zijn alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna de “betrokkene”). een individu wordt geacht te zijn geïdentificeerd, direct of indirect, met name door middel van toewijzing aan een identificatie, zoals een naam, identificatienummer, locatiegegevens, een online identifier of één of meer specifieke functies die de fysische, fysiologische geven, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon kan worden geïdentificeerd.

b) de betrokken persoon

Getroffen persoon is een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonlijke gegevens door de verantwoordelijke worden verwerkt.

c) verwerking

Verwerking elke operatie uitgevoerd met of zonder behulp van geautomatiseerde processen of dergelijke werkwijze is gekoppeld aan persoonsgegevens zoals het verzamelen, het verzamelen, de organisatie, regeling, bewaren, bijwerken opvragen, raadplegen, gebruiken, openbaarmaking door indiening, verspreiding of andere vorm van verstrekking, verzoening of vereniging, beperking, wissing of vernietiging.

d) Beperking van verwerking

Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonlijke gegevens met het doel hun toekomstige verwerking te beperken.

e) profilering

Profiling is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, en dat is dat deze persoonlijke gegevens worden gebruikt om bepaalde persoonlijke aspecten die betrekking hebben op een natuurlijke persoon te evalueren, met name om aspecten in verband met arbeid, economische status, gezondheid, persoonlijke Om voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, verblijfplaats of verplaatsing van die natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.

f) Pseudonimisering

Pseudonimiseren is de verwerking van persoonsgegevens op een wijze die de persoonsgegevens niet langer aan een bepaald onderwerp zonder de hulp van aanvullende informatie kan worden toegekend, mits deze aanvullende informatie apart worden gehouden en technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet toegewezen aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

(g) controller of controller

Verantwoordelijk of verantwoordelijke voor de verwerking is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of het lichaam dat alleen of samen met anderen het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Zijn de doelstellingen en middelen voor de verwerking van het recht van de Unie of de wetgeving van de lidstaten voorgeschreven, de verantwoordelijke persoon of de specifieke criteria worden benoemd, in overeenstemming met het EU-recht of het recht van de lidstaten kan worden verstrekt kan.

h) processor

De verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een agentschap of een andere instantie die persoonsgegevens namens de controller verwerkt.

i) ontvanger

Ontvanger een natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of andere entiteit, de persoonlijke informatie openbaar moet worden gemaakt, ongeacht of het is met haar aan een derde partij of niet. Autoriteiten die op grond van EU- of nationale wetgeving persoonsgegevens mogen ontvangen in verband met een bepaalde missie, worden echter niet als begunstigden beschouwd.

j) derden

Ten derde is een natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander lichaam, niet zijnde de betrokkene, de controller, de processor en de personen die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de processor om de persoonlijke gegevens te verwerken zijn toegelaten.

k) Toestemming

Toestemming is iedere vrijwillige voor het specifieke geval en de betrokkene meegedeeld wijze wilsuiting ondubbelzinnig afgegeven in de vorm van een verklaring of andere herkenbare bevestigende handeling waardoor wordt degene bedoeld dat zij toestemming voor de verwerking van gegevens die de is.

2. Naam en adres van de verantwoordelijke

De verantwoordelijke persoon in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, andere wetgeving inzake gegevensbescherming in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming is:

Café-Bistro Grünental

Green Valley 1

52156 Monschau

Duitsland

Tel.: +49 2472 8025 106

E-mail: info@grunental-eifel.com

Website: http://grunental-eifel.com

3. Cookies

De websites van Café-Bistro Grünental gebruiken cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden opgeslagen en opgeslagen.

Veel websites en servers gebruiken cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een reeks waarmee internetpagina’s en -servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen bezochte websites en servers de browser van het individu onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een bepaalde webbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd door de unieke cookie-ID.

Door cookies te gebruiken, kan Café-Bistro Grünental gebruikers van deze website voorzien van gebruiksvriendelijkere diensten die niet mogelijk zouden zijn zonder de cookie-instelling.

Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd in de zin van de gebruiker. Cookies stellen ons in staat, zoals eerder vermeld, de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze erkenning is om het gebruikers gemakkelijker te maken onze website te gebruiken. Bijvoorbeeld, de gebruiker van een website die cookies gebruikt, hoeft zijn inloggegevens niet elke keer opnieuw in te voeren bij elke bezoek aan de website, zoals dit wordt gedaan door de website en de cookie die is opgeslagen op het computersysteem van de gebruiker. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelmand in de online winkel. De online winkel onthoudt de items die een klant via een cookie in het virtuele winkelwagentje heeft geplaatst.

De betrokkene kan op elk moment voorkomen dat cookies via onze website worden ingesteld door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en is dus permanent in tegenspraak met de instelling van cookies. Bovendien kunnen reeds ingestelde cookies op elk moment worden verwijderd via een internetbrowser of andere softwareprogramma’s. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Als de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, zijn mogelijk niet alle functies van onze website volledig bruikbaar.

4. Verzamelen van algemene gegevens en informatie

Het internet café-Bistro Grünental gedetecteerd door elk gesprek met het internet door middel van een individu of een geautomatiseerd systeem een ​​set van algemene gegevens en informatie. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. kan worden gedetecteerd (1) Browser gebruikte soorten en uitvoeringen, (2) het besturingssysteem toegang tot het systeem, (3) de website waarop een ontsluitingssysteem ons netwerk passeert (zogenaamde verwijzing), (4) de sub-gebieden die op een ontsluitingssysteem worden gereden op onze website, (5) de datum en het tijdstip van de toegang tot de website, (6) een Internet-protocol (IP-adres), (7) van de internet service provider van het ontsluitingssysteem en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die worden gebruikt in het geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt Café-Bistro Grünental geen conclusies over de persoon in kwestie. Deze informatie is vrij nodig om (1) leveren de inhoud van onze website correct, (2) om de inhoud van onze website en de reclame voor hen om ervoor te zorgen (3) de verdere werking van onze IT-systemen en de technologie van onze website te verbeteren ook ( 4) om rechtshandhavingsinstanties de informatie te verstrekken die nodig is voor rechtshandhaving in het geval van een cyberaanval. Deze anonieme gegevens verzameld en informatie is daarom enerzijds statistisch en verder geëvalueerd door het café bistro Grünental met het doel om de privacy en veiligheid van gegevens in ons bedrijf te verhogen om uiteindelijk te komen tot een optimaal niveau van bescherming die we persoonsgegevens verwerken. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden afzonderlijk opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een getroffen persoon worden verstrekt.

5. Abonnement op onze nieuwsbrief

Op de website van Café-Bistro Grünental krijgen gebruikers de mogelijkheid om zich te abonneren op de nieuwsbrief van ons bedrijf. Welke persoonlijke gegevens worden verzonden naar de gegevensbeheerder wanneer de nieuwsbrief is besteld, resultaten van het invoermasker dat voor dit doel wordt gebruikt.

Café-Bistro Grünental informeert zijn klanten en zakelijke partners op gezette tijden via een nieuwsbrief over bedrijfsaanbiedingen. De nieuwsbrief van ons bedrijf kan in principe alleen door de betrokkene, indien (1) de persoon een geldig e-mailadres en (2) de persoon geregistreerd voor het versturen van nieuwsbrieven persoon worden ontvangen. Om juridische redenen wordt voor de eerste keer een e-mail verzonden naar het e-mailadres dat door een getroffen persoon is ingevoerd voor het versturen van nieuwsbrieven met behulp van de double-opt-in procedure. Deze bevestigingsemail wordt gebruikt om te controleren of de eigenaar van het e-mailadres als persoon de ontvangst van de nieuwsbrief heeft geautoriseerd.

Bij het abonneren op de nieuwsbrief slaan we ook het IP-adres op van het computersysteem dat door de betrokken persoon werd gebruikt op het moment van registratie, evenals de datum en tijd van registratie, zoals toegewezen door de internetprovider (ISP). Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om het (mogelijke) misbruik van het e-mailadres van een getroffen persoon op een later tijdstip te begrijpen en dient daarom als wettelijke voorzorgsmaatregelen voor de verantwoordelijke.

De persoonlijke gegevens die worden verzameld in het kader van de registratie voor de nieuwsbrief worden uitsluitend gebruikt om onze nieuwsbrief te verzenden. Abonnees voor de nieuwsbrief kunnen ook per e-mail op de hoogte worden gebracht als dit nodig is voor de werking van de nieuwsbriefdienst of registratie, zoals het geval kan zijn bij wijzigingen in de nieuwsbrief of technische wijzigingen. De persoonlijke gegevens die worden verzameld als onderdeel van de nieuwsbriefdienst worden niet overgedragen aan derden. Abonnement op onze nieuwsbrief kan op elk moment door de betrokkene worden beëindigd. De toestemming voor de opslag van persoonlijke gegevens die de betrokkene ons heeft gegeven voor de verzending van de nieuwsbrief kan op elk moment worden ingetrokken. Voor het intrekken van de toestemming is er een overeenkomstige link in elke nieuwsbrief. Het is ook mogelijk om u op elk gewenst moment af te melden voor de nieuwsbrief, rechtstreeks op de website van de controller, of om de controller op een andere manier te informeren.

6. Nieuwsbrief volgen

De nieuwsbrieven van Café-Bistro Grünental bevatten zogenaamde telpixels. Een telpixel is een miniatuurafbeelding die is ingesloten in dergelijke e-mails die in HTML-indeling worden verzonden om logboekregistratie en analyse van logbestanden mogelijk te maken. Dit maakt een statistische evaluatie mogelijk van het succes of falen van online marketingcampagnes. Met behulp van de ingebedde pixel kan Café-Bistro Grünental detecteren of en wanneer een e-mail werd geopend door een getroffen persoon en welke links in de e-mail toegankelijk waren voor de betrokkene.

Dergelijke persoonlijke gegevens die worden verzameld via de telpixels in de nieuwsbrieven worden door de controller opgeslagen en geëvalueerd om de levering van nieuwsbrieven te optimaliseren en de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de belangen van de betrokkene. Deze persoonlijke gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden. Getroffen personen kunnen op elk moment de afzonderlijke toestemmingsverklaring herroepen die via de double-opt-in procedure is gedaan. Na intrekking worden deze persoonlijke gegevens door de controller verwijderd. Een afmelding na ontvangst van de nieuwsbrief, de Café-Bistro Grünental, werd automatisch geïnterpreteerd als een herroeping.

7. Contact via de website

De website van Café-Bistro Grünental bevat wettelijk verplichte informatie om ons in staat te stellen snel contact op te nemen met ons bedrijf en om rechtstreeks met ons te communiceren, waaronder ook een algemeen adres van de zogenaamde elektronische post (e-mailadres). Als een getroffen persoon contact opneemt met de verantwoordelijke voor de verwerking per e-mail of via een contactformulier, worden de door de betrokkene verstrekte persoonlijke gegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonlijke gegevens die vrijwillig door een persoon aan de verantwoordelijke worden doorgegeven, worden opgeslagen met het doel deze te verwerken of contact op te nemen met de betrokkene. Er is geen openbaarmaking van deze persoonlijke gegevens aan derden.

8. Reacties in de blog op de website

De Café-Bistro Grünental voorziet gebruikers op een blog dat de persoon die verantwoordelijk is op de site voor de verwerking, de mogelijkheid om individuele reacties voor individuele blogberichten vertrekken. Een blog heet een run op een website openbaar toegankelijke meestal portal waarin één of meer personen, de blogger of web bloggers artikelen plaatsen of kan gedachten in zogenaamde blog posts te schrijven. De blogposts kunnen meestal door derden worden becommentarieerd.

Laat een slachtoffer een opmerking in het op deze website gepubliceerde blog, in aanvulling op de achtergelaten door de betrokkene opmerkingen en informatie op het moment van de reactie ingang, alsmede de door de betrokkene gebruikersnaam (pseudoniem) gekozen opgeslagen en gepubliceerd. Bovendien wordt ook het IP-adres toegewezen door de internetprovider (ISP) van de betrokkene vastgelegd. Deze opslag van het IP-adres om veiligheidsredenen en in het geval dat de persoon in strijd met de rechten van derden door een geleverde commentaar of het plaatsen van illegale inhoud. De opslag van dergelijke persoonlijke gegevens is daarom in het eigen belang van de verantwoordelijke, zodat hij in geval van inbreuk kan vrijspreken. Er is geen overdracht van de verzamelde persoonlijke gegevens aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht is of de juridische verdediging van de controller gebruikt worden.

Abonneer je op reacties in de blog op de website

De opmerkingen die in de blog van Café-Bistro Grünental zijn gemaakt, kunnen in principe worden onderschreven door derden. In het bijzonder bestaat de mogelijkheid dat een commentator zich abonneert op opmerkingen na een reactie op een bepaald blogbericht.

Voor zover een betrokken bij de optie persoon beslist Reacties abonneren op de data controller stuurt een automatische bevestiging e-mail naar de double opt-in procedure te toetsen, of de eigenaar van het e-mailadres voor deze Optie is besloten. De optie om je te abonneren op reacties kan op elk moment worden beëindigd.

10. Routine schrapping en blokkering van persoonlijke gegevens

De voor de verwerking verantwoordelijke zal de persoonsgegevens van de betrokkene alleen verwerken en opslaan voor de periode die nodig is om het doel van de opslag of, in voorkomend geval, de Europese richtlijnen of voorschriften of door enige andere wetgever te bereiken in wet- of regelgeving die de voor de verwerking verantwoordelijke was voorzien voor.

Als het opslagdoel wordt weggelaten of als een bewaarperiode voorgeschreven door de Europese richtlijnen en voorschriften of enige andere relevante wetgever vervalt, zullen de persoonlijke gegevens routinematig worden geblokkeerd of verwijderd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

11. Rechten van de betrokkene

a) Recht op bevestiging

Elke persoon heeft het door de Europese richtlijnen en verordeningen donor recht toegekend recht om van de bevestiging voor de verwerking verantwoordelijke over de vraag of ze worden verwerkt persoonsgegevens over. Als een getroffen persoon gebruik wenst te maken van dit recht op bevestiging, kunnen zij op elk gewenst moment contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke.

b) Recht op informatie

Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft de door de Europese richtlijnen en verordeningen donoren toegekende recht te verkrijgen op elk gewenst moment van de gratuite verwerking verantwoordelijken informatie over de opgeslagen persoonlijke gegevens en een kopie van die informatie. Bovendien heeft de Europese wetgever en regelgever de betrokkene de volgende informatie verstrekt:

de verwerkingsdoeleinden
de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt
de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonlijke gegevens zijn verstrekt of niet bekendgemaakt, met name in de ontvangers in derde landen of internationale organisaties
indien mogelijk, de geplande duur waarvoor de persoonsgegevens worden opgeslagen of, indien dat niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van die duur
het bestaan ​​van een recht om te corrigeren of persoonlijke gegevens die op hem of beperking van de verwerking door de controller of het recht van beroep tegen deze verwerking met betrekking tot verwijderen
het bestaan ​​van een recht op beroep bij een toezichthoudende autoriteit
als de persoonlijke gegevens niet van de betrokkene worden verzameld: alle beschikbare informatie over de bron van de gegevens
het bestaan ​​van een geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering in overeenstemming met artikel 22, paragraaf 1 en 4 DS-GGO en – althans in deze gevallen – zinvolle informatie over de betrokken logica en de omvang en het gewenste effect van de verwerking voor de betrokkene
Bovendien heeft de betrokkene recht op toegang of persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Als dat het geval is, heeft de betrokkene het recht om informatie te verkrijgen over de passende garanties in verband met de overdracht.

Als een belanghebbende dit recht op informatie wenst uit te oefenen, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

c) Recht op rectificatie

Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft de door de Europese richtlijnen en verordeningen donoren, de directe correctie om aan de vraag van de betreffende onjuiste persoonsgegevens toegekende recht. Voorts doet de betrokkene het recht hebben, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, de voltooiing van onvolledige persoonsgegevens – te eisen – ook door middel van een aanvullende verklaring.

Als een getroffen persoon dit recht op rectificatie wenst uit te oefenen, kan hij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

d) Recht op annulering (recht om te worden vergeten)

Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft de door het Europees beleid en de wetgever verleende recht om de persoon die verantwoordelijk is dat de persoonlijke gegevens die op hen betrekking onmiddellijk worden verwijderd, tenzij een van de volgende redenen van toepassing is en voor zover de behandeling niet nodig moeten worden:

De persoonlijke gegevens zijn verzameld voor dergelijke doeleinden of anderszins verwerkt waarvoor ze niet langer nodig zijn.
De betrokken lidstaten hun toestemming voor de verwerking heffen, overeenkomstig art. 6 lid. 1 punt een DS-GGO of art. 9 par. 2, onder a DS-GGO ondersteund, en er is een gebrek aan anderszins juridische grondslag voor de verwerking persoon.
De betrokkene wordt in overeenstemming met art. 21 par. 1 DS-GGO-object met de verwerking, en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor verwerking vóór, of de persoon die in overeenstemming met art. 21 par. 2 DS-GMO verzet tegen de een verwerking.
De persoonlijke gegevens werden onrechtmatig verwerkt.
Het wissen van persoonsgegevens is nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting op grond van EU- of nationale wetgeving waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.
De persoonsgegevens zijn verzameld met betrekking tot diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden overeenkomstig artikel 8 lid 1 DS-GVO.
Als een van de bovenstaande redenen van toepassing is en een getroffen persoon wil de verwijdering van persoonsgegevens zijn opgeslagen in het Café-Bistro Grünental oorzaak, kan dit op elk moment van de oproep aan een werknemer van de data controller. De medewerker van Café-Bistro Grünental zal ervoor zorgen dat het blusverzoek onmiddellijk wordt ingewilligd.

de persoonsgegevens van de café-bistro Grünental werden openbaar gemaakt en 17 par. 1 DS-GMO ons bedrijf als verantwoordelijk volgens Art. verplicht om verwijdering van persoonsgegevens, het café bistro Grünental waar rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van de uitvoering passende maatregelen, met inbegrip van technische naar een andere instellen voor de verwerking verantwoordelijken dat de gepubliceerde persoonsgegevens op bericht te verwerken, dat het betrokken product uit deze andere voor de verwerking verantwoordelijke het wissen van alle links op deze persoonlijke gegevens of kopieën of persoon Heeft replica’s van deze persoonlijke gegevens aangevraagd, voor zover de verwerking niet vereist is. De medewerker van Café-Bistro Grünental regelt het nodige in individuele gevallen.

e) Recht op beperking van verwerking

Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, toegekend door de Europese richtlijn en regelgevende instantie, om de controller te verplichten de verwerking te beperken als een van de volgende voorwaarden van toepassing is:

De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist gedurende een periode die de controller in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren.
De verwerking is onwettig, de betrokkene weigert de persoonlijke gegevens te verwijderen en vraagt ​​in plaats daarvan de beperking van het gebruik van persoonlijke gegevens.
De verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor verwerking, maar de betrokkene vereist dat deze juridische claims beweert, uitoefent of verdedigt.
Betrokkene heeft bezwaren tegen verwerking conform art. Artikel 21 lid 1 DS-GVO en het is nog niet duidelijk of de legitieme redenen van de verantwoordelijke persoon opwegen tegen die van de betrokken persoon.
Als een van de bovenstaande voorwaarden wordt gegeven en een betrokkene zou de beperking van de persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen in het Café-Bistro Grünental nodig hebben, kunnen zij voor dit doel op elk moment van de oproep aan een werknemer van de data controller. De medewerker van Café-Bistro Grünental start de beperking van de verwerking.

f) Gegevensoverdracht

Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft de door de Europese richtlijnen en verordeningen donoren dat ze persoonlijke gegevens op te halen, die werden verstrekt door de persoon toegekende recht betrof een lading, in een gestructureerde, consistente en machine-leesbaar formaat. Het heeft ook om deze gegevens naar een andere lading te leggen, zonder gehinderd te worden door degenen die verantwoordelijk zijn, waarin de persoonsgegevens zijn mits de juiste, op voorwaarde dat de verwerking van de instemming overeenkomstig art. 6 lid. 1 punt een DS-GGO of art. 9 lid . 2, letter a DS-GGO of op een contract in overeenstemming met art. 6, par. 1, onder b DS basis van GGO’s en voerde de verwerking met behulp van geautomatiseerde procedures, op voorwaarde dat de verwerking niet nodig is voor de uitvoering van een taak die in het algemeen belang of bij de uitoefening van openbaar gezag, dat is toegewezen aan de verantwoordelijke persoon.

Bovendien heeft de betrokkene 1 DS-GMO heeft in hun recht om data portabiliteit onder Art oefenen. 20 par. Voor het verkrijgen van die persoonlijke gegevens rechtstreeks worden overgedragen van een lading naar een andere lading, indien dit technisch mogelijk is en als de wet, dit heeft geen invloed op de rechten en vrijheden van anderen.

Om het recht op gegevensportabiliteit te doen gelden, kan de betrokkene op elk gewenst moment contact opnemen met een medewerker van Café-Bistro Grünental.

g) Recht op bezwaar

Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft de door de Europese richtlijnen en verordeningen donor toegekende recht, om redenen die voortvloeien uit hun specifieke situatie te allen tijde aan de verwerking op hen betrekking van persoonsgegevens op basis van art. 6 lid. 1 letter e of f DS-GVO neemt een bezwaar. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

De Café-Bistro Grünental niet het verwerken van persoonsgegevens in geval van een tegenstrijdigheid, tenzij we zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen voor de verwerking kan bewijzen, zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking is voor de vaststelling, de uitoefening of verdediging van juridische claims.

Verwerkt de Café-Bistro Grünental persoonsgegevens om direct mail te werken, de betrokkene heeft het recht te allen tijde te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens voor de doeleinden van dergelijke reclame. Dit geldt ook voor de profilering, voor zover deze is gekoppeld aan dergelijke direct mail. Tegenspraak zijn met de persoon tegenover het Café-Bistro Grünental de verwerking voor direct marketing doeleinden, het café bistro Grünental zal geen persoonlijke gegevens voor deze doeleinden te verwerken.

Daarnaast heeft de betrokkene het recht heeft om redenen die voortvloeien uit hun specifieke situatie, waartegen het desbetreffende verwerking van persoonsgegevens voor wetenschappelijk in het Café-Bistro Grünental of historisch onderzoek doeleinden of voor statistische doeleinden in overeenstemming met art. 89 par. 1 DS-GGO’s worden hiertegen verweten, tenzij een dergelijke verwerking noodzakelijk is om een ​​taak van openbaar belang te vervullen.

Om het recht op bezwaar uit te oefenen, kan de betrokken persoon rechtstreeks contact opnemen met een werknemer van Café-Bistro Grünental of een andere werknemer. De betrokkene zijn ook gratis, in verband met het gebruik van de diensten van de informatiemaatschappij, ongeacht van richtlijn 2002/58 / EG om hun recht uit te oefenen door middel van geautomatiseerde processen waarin technische specificaties gedefinieerd.

h) Geautomatiseerde beslissingen in individuele gevallen, inclusief profilering

Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft de door de Europese richtlijnen en verordeningen donoren, niet een uitsluitend op een geautomatiseerde toegekende recht – met inbegrip van profilering – voor thematische besluit, dat zich ontvouwt dan rechtsgevolgen of aanzienlijke invloed op hem op een soortgelijke manier, voor zover het besluit (1) geldt niet voor de sluiting of uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de verantwoordelijke persoon nodig is, of (2), is goedgekeurd door de wetten van de Unie of de lidstaten, die onderhevig is aan laden en deze wetgeving adequate maatregelen om de rechten en vrijheden alsmede de legitieme belangen van de betrokkene te beschermen, of (3) met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Indien het besluit (1) vereist is voor het sluiten of uitvoeren van een contract tussen de betrokkene en de voor de verwerking verantwoordelijke of (2) het plaatsvindt met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, neemt Café-Bistro Grünental passende maatregelen om de rechten en vrijheden te waarborgen, alsmede om de legitieme belangen van de betrokkene te beschermen, waaronder ten minste het recht op tussenkomst van een persoon door de voor de verwerking verantwoordelijke, om zijn of haar eigen positie kenbaar te maken en om de beslissing te betwisten.

Als de betrokkene automatische beslissingsrechten wil claimen, kan hij op elk gewenst moment contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke.

i) Recht om toestemming voor gegevensbescherming in te trekken

Iedereen die te maken heeft met de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, verleend door de Europese richtlijn en regelgevende instantie, om de toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens op elk moment in te trekken.

Als de betrokkene zijn recht op intrekking van zijn toestemming wenst te doen gelden, kan hij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

12. Gegevensbescherming in applicaties en in het aanvraagproces

De controller verzamelt en verwerkt de persoonlijke gegevens van aanvragers met het oog op de verwerking van het aanvraagproces. De verwerking kan ook elektronisch worden gedaan. Dit is met name het geval als een aanvrager overeenkomstige toepassingsdocumenten met elektronische middelen aan de verwerkingsverantwoordelijke verzendt, bijvoorbeeld per e-mail of via een webformulier dat op de website beschikbaar is. Als de verantwoordelijke een arbeidsovereenkomst met een aanvrager afsluit, worden de gegevens die worden overgedragen, opgeslagen in het kader van de arbeidsverhouding in overeenstemming met de wet. Als de controller de arbeidsovereenkomst niet met de kandidaat afsluit, worden de aanvraagdocumenten automatisch twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot afwijzing verwijderd, tenzij verwijdering andere legitieme belangen van de verantwoordelijke niet belet. Andere legitieme belangen in deze zin, bijvoorbeeld een bewijslast in een procedure onder de Algemene wet gelijke behandeling (AGG).

13. Privacybeleid over gebruik en gebruik van Facebook

De controller heeft op deze website geïntegreerde componenten van het bedrijf Facebook. Facebook is een sociaal netwerk.

Een sociaal netwerk is een op internet gebaseerde sociale ontmoetingsplaats, een online community die gebruikers in het algemeen in staat stelt om met elkaar te communiceren en interactief in virtuele ruimte te werken. Een sociaal netwerk kan dienen als een platform om meningen en ervaringen uit te wisselen, of laat de internetgemeenschap persoonlijke of zakelijke informatie verstrekken. Met Facebook kunnen gebruikers van sociale netwerken privé-profielen maken, foto’s uploaden en socialiseren via vriendschapsverklaringen.

De werkmaatschappij van Facebook is Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS. Personen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonsgegevens, als een getroffen persoon buiten de VS of Canada woont, zijn Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Ierland.

Elk bezoek aan een van de individuele pagina’s van deze website, die wordt beheerd door de controller en waarop een Facebook-component (Facebook plug-in) is geïntegreerd, de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon automatisch door de betreffende Facebook Component zorgt voor een weergave van het bijbehorende Facebook-onderdeel van Facebook om te downloaden. Een overzicht van alle Facebook-plug-ins is te vinden op https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=en_US. Als onderdeel van dit technische proces ontvangt Facebook informatie over welke specifieke onderkant van onze website door de betrokken persoon wordt bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd op Facebook is ingelogd, herkent Facebook bij elk bezoek aan onze website door de betrokkene en gedurende de gehele duur van het respectieve verblijf op onze website, welke specifieke onderkant van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld via het Facebook-onderdeel en door Facebook toegewezen aan het respectieve Facebook-account van de betrokkene. Als de betrokken persoon een van de Facebook-knoppen activeert die op onze website zijn geïntegreerd, bijvoorbeeld de knop “Vind ik leuk”, of als de persoon een opmerking maakt, wijst Facebook deze informatie toe aan de persoonlijke Facebook-gebruikersaccount van de persoon in kwestie en bewaart deze persoonlijke gegevens ,

Facebook ontvangt altijd informatie via de Facebook-component dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene op Facebook is ingelogd en tegelijkertijd toegang heeft tot onze website; dit gebeurt ongeacht of de persoon op de Facebook-component klikt of niet. Als een dergelijke overdracht van deze informatie naar Facebook niet gewenst is voor de betrokkene, kan deze de overdracht voorkomen door zich af te melden bij hun Facebook-account voordat onze website wordt gebeld.

Het gegevensbeleid gepubliceerd door Facebook, dat beschikbaar is op https://de-de.facebook.com/about/privacy/, biedt informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door Facebook. Het legt ook uit welke opties Facebook biedt om de privacy van de betrokkene te beschermen. Daarnaast zijn er verschillende applicaties beschikbaar, die het mogelijk maken datatransmissie op Facebook te onderdrukken. Dergelijke toepassingen kunnen door de betrokkene worden gebruikt om gegevensoverdracht naar Facebook te onderdrukken.

14. Privacybeleid voor gebruik en gebruik van Getty Images-afbeeldingen

De controller heeft geïntegreerde componenten van Getty Images op deze website. Getty Images is een Amerikaans stockfotobedrijf. Een fotoagentschap is een bedrijf dat foto’s en andere foto’s op de markt aanbiedt. Beeldbureaus verkopen meestal foto’s, illustraties en filmmateriaal. Verschillende klanten, met name internetsite-exploitanten, redacteuren van print- en tv-media en reclamebureaus, verlenen een licentie voor de afbeeldingen die ze gebruiken via een beeldbureau.

De werkmaatschappij van de Getty Images-componenten is Getty Images International, 1e verdieping, The Herbert Building, The Park, Carrickmines, Dublin 18, Ierland.

Getty Images staat de (mogelijk gratis) inbedding van Stock Image toe. Inbedding is de integratie of integratie van bepaalde externe inhoud, zoals tekst-, video- of afbeeldingsgegevens, verstrekt door een website van een derde partij en vervolgens te zien op zijn eigen website. Voor insluiting wordt een zogenaamde embedding-code gebruikt. Een insluitcode is een HTML-code die door een internetsite wordt geïntegreerd in een website. Als een insluitcode door een internetsite is geïntegreerd, wordt de externe inhoud van de andere internetsite standaard onmiddellijk weergegeven zodra een website wordt bezocht. Om de externe inhoud weer te geven, wordt de externe inhoud direct vanaf de andere website geladen. Getty Images biedt meer informatie over het insluiten van inhoud op http://www.gettyimages.com/resources/embed.

Door de technische implementatie van de insluitcode die beeldweergave van Getty Images-afbeeldingen mogelijk maakt, wordt het IP-adres van de internetverbinding waarmee de persoon toegang krijgt tot onze website overgedragen aan Getty Images. Daarnaast verzamelt Getty Images onze website, het gebruikte browsertype, de browsertaal, de tijd en de lengte van de toegang. Daarnaast kan Getty Images navigatiegegevens verzamelen, wat informatie is over welke van onze subsites de persoon heeft bezocht en op welke links is geklikt, evenals andere interacties die de getroffen persoon heeft gemaakt tijdens het bezoeken van onze website. Deze gegevens kunnen worden opgeslagen en geëvalueerd door Getty Images.

Aanvullende informatie en het toepasselijke privacybeleid van Getty Images zijn te vinden op https://www.gettyimages.com/company/privacy-policy.

15. Gegevensbeschermingsvoorschriften voor het gebruik en gebruik van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)

De controller heeft op deze website de component Google Analytics (met anonimiseringsfunctie) geïntegreerd. Google Analytics is een webanalyseservice. Webanalyse is het verzamelen, verzamelen en analyseren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een webservice analyse detecteert, onder andere gegevens op de website die is van een persoon betrokken gekomen om een ​​internet (de zogenaamde referrer), waarop sub-pagina’s van de website toegankelijk is of hoe vaak, en waarvoor verblijftijd een bodem werd waargenomen. Een webanalyse wordt voornamelijk gebruikt om een ​​website en een kosten-batenanalyse van internetreclame te optimaliseren.

De werkmaatschappij van het Google Analytics-onderdeel is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

De controller gebruikt de toevoeging “_gat._anonymizeIp” voor webanalyses via Google Analytics. Door middel van deze toevoeging, zal het IP-adres van de internetverbinding van de getroffen door Google persoon worden verminderd en anoniem, wanneer geraadpleegd op onze website uit een lidstaat van de Europese Unie of een andere partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Het doel van de Google Analytics-component is om bezoekersstromen op onze website te analyseren. Google gebruikt de verkregen gegevens en informatie, onder andere, te evalueren het gebruik van onze website om online rapporten dat de activiteiten zien op onze website samen te stellen voor ons, en het verstrekken van andere diensten met betrekking tot het gebruik van onze internetdiensten.

Google Analytics gebruikt een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon. Welke cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Door deze cookie te gebruiken, kan Google het gebruik van onze website analyseren. Door elk gesprek een van de afzonderlijke pagina’s van deze website die wordt beheerd door de controller en waarop een Google Analytics-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser automatisch gestart op het IT-systeem van de betrokken door de respectievelijke Google analytics component persoon Gegevens verzenden naar Google voor online analysedoeleinden. Als onderdeel van dit industrieel proces Google wordt geïnformeerd over persoonlijke gegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, die Google dienen, onder andere, de herkomst van de bezoekers en klikken bij te houden en te kunnen verstrekken berekeningen als gevolg.

De cookie slaat persoonlijk identificeerbare informatie op, zoals toegangstijd, de locatie waar toegang is verkregen en de frequentie van sitebezoeken door de betrokkene. Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden uw persoonlijke gegevens, inclusief het IP-adres van de internetverbinding die door de betrokkene wordt gebruikt, overgedragen aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonlijke informatie wordt door Google in de Verenigde Staten van Amerika opgeslagen. Google kan dergelijke persoonlijke gegevens die via het technische proces zijn verzameld, overdragen aan derden.

De getroffen persoon kan van cookies via onze website, zoals reeds hierboven beschreven, telkens met een overeenkomstige aanpassing van de internetbrowser gebruikt om te voorkomen en daarmee in tegenspraak met permanent het gebruik van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon. Daarnaast kan een cookie die al door Google Analytics is ingesteld, op elk gewenst moment worden verwijderd via de internetbrowser of andere softwareprogramma’s.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid bezwaar te maken tegen en te voorkomen dat de door Google Analytics gegenereerde gegevens voor het gebruik van deze website en de verwerking van deze gegevens door Google worden verzameld. Hiervoor moet de persoon een invoegtoepassing voor browsers downloaden en installeren op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Deze browser add-on informeert Google Analytics via JavaScript dat er geen gegevens en informatie over websitebezoeken kunnen worden verzonden naar Google Analytics. De installatie van de browser-add-on wordt door Google beschouwd als een tegenstrijdigheid. Als het informatietechnologiesysteem van de betrokkene later wordt verwijderd, geformatteerd of opnieuw geïnstalleerd, moet de betrokkene de invoegtoepassing van de browser opnieuw installeren om Google Analytics uit te schakelen. Als de invoegtoepassing voor de browser wordt verwijderd of uitgeschakeld door de betrokkene of een andere persoon binnen zijn of haar beheersgebied, is het mogelijk om de invoegtoepassing voor de browser opnieuw te installeren of opnieuw te activeren.

Aanvullende informatie en het privacybeleid van Google zijn te vinden op https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ en http://www.google.com/analytics/terms/en.html. Google Analytics wordt in meer detail uitgelegd op https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

16. Privacybeleid voor gebruik en gebruik van Instagram

De controller heeft geïntegreerde componenten van de Instagram-service op deze website. Instagram is een service die zich kwalificeert als een audiovisueel platform, waarmee gebruikers foto’s en video’s kunnen delen en die ook kunnen verspreiden naar andere sociale netwerken.

De werkmaatschappij van Instagram is Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, VS.

Elk bezoek aan een van de pagina’s van deze website die wordt beheerd door de controller en waarop een Instagram-component (Insta-Button) is geïntegreerd, veroorzaakt automatisch de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon via de respectievelijke component Instagram. oorzaken om een ​​representatie van het corresponderende onderdeel van Instagram te downloaden. Als onderdeel van dit technische proces weet Instagram welke specifieke onderkant van onze website door de betrokken persoon wordt bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd op Instagram is ingelogd, erkent Instagram bij elk bezoek aan onze website door de betrokkene en gedurende de gehele duur van het respectieve verblijf op onze website welke specifieke subpagina de getroffen persoon bezoekt. Deze informatie wordt verzameld via het onderdeel Instagram en via Instagram toegewezen aan het Instagram-account van de betreffende persoon. Als de betrokken persoon een van de Instagram-knoppen activeert die op onze website zijn geïntegreerd, worden de gegevens en informatie die ermee wordt overgedragen, toegewezen aan de persoonlijke Instagram-gebruikersaccount van de betreffende persoon en opgeslagen en verwerkt door Instagram.

Via het onderdeel Instagram ontvangt Instagram altijd informatie dat de betrokken persoon onze website heeft bezocht, als de betrokken persoon tegelijkertijd is ingelogd op Instagram op het moment dat hij onze website bezoekt; dit gebeurt ongeacht of de persoon op de component Instagram klikt of niet. Als de betreffende persoon deze informatie niet naar Instagram wil verzenden, kan de laatstgenoemde voorkomen dat de uitzending uitlogt op zijn Instagram-account voordat hij onze website belt.

Aanvullende informatie en het privacybeleid van Instagram zijn te vinden op https://help.instagram.com/155833707900388 en https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

17. Privacybeleid voor gebruik en gebruik van Jetpack voor WordPress

De controller heeft Jetpack op deze website geïntegreerd. Jetpack is een WordPress plug-in, die extra functies biedt aan de beheerder van een website die is gebaseerd op WordPress. Jetpack biedt de website-exploitant onder andere een overzicht van de bezoekers van de site. Door gerelateerde bijdragen en publicaties of de mogelijkheid om inhoud op de site te delen weer te geven, is het ook mogelijk om bezoekersaantallen te verhogen. Daarnaast zijn beveiligingsfuncties geïntegreerd in Jetpack, zodat een website die Jetpack gebruikt beter wordt beschermd tegen aanvallen met brute kracht. Jetpack optimaliseert en versnelt ook het laden van afbeeldingen die in de website zijn ingebouwd.

De werkmaatschappij van de Jetpack-invoegtoepassing voor WordPress is Automattic Inc., 132 Hawthorne Street, San Francisco, CA 94107, VS. De werkmaatschappij maakt gebruik van de trackingtechnologie van Quantcast Inc., 201 Third Street, San Francisco, CA 94103, VS.

Jetpack plaatst een cookie in het informatietechnologiesysteem van de persoon in kwestie. Welke cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Telkens wanneer een van de pagina’s van deze website wordt geopend door de controller en een Jetpack-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon automatisch gevraagd door de respectieve Jetpack-component voor analysedoeleinden inleveren bij Automattic. Als onderdeel van dit technische proces ontvangt Automattic informatie over gegevens die vervolgens zullen worden gebruikt om een ​​overzicht van de websitebezoeken samen te stellen. De verkregen gegevens worden gebruikt om het gedrag van de betrokkene te analyseren die de website van de controller heeft bezocht en die is geëvalueerd met het doel de website te optimaliseren. De gegevens die via de Jetpack-component worden verzameld, zullen niet worden gebruikt om de betrokkene te identificeren zonder eerst de specifieke voorafgaande toestemming van de betrokkene te hebben verkregen. De gegevens worden ook aan Quantcast gemeld. Quantcast gebruikt de gegevens voor dezelfde doeleinden als Automattic.

De getroffen persoon kan van cookies via onze website, zoals reeds hierboven beschreven, telkens met een overeenkomstige aanpassing van de internetbrowser gebruikt om te voorkomen en daarmee in tegenspraak met permanent het gebruik van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Automattic / Quantcast een cookie instelt op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kunnen cookies die al door Automattic zijn ingesteld, op elk moment via de internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden verwijderd.

Verder heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen en te voorkomen dat de door de Jetpack-cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot het gebruik van deze website en de verwerking van deze gegevens door Automattic / Quantcast worden gedetecteerd. Hiervoor moet de betrokken persoon op de opt-outknop drukken onder de link https://www.quantcast.com/opt-out/, die een opt-out-cookie instelt. De opt-out-cookie die is ingesteld tegen het bezwaar zal worden geplaatst op het informatietechnologiesysteem dat wordt gebruikt door de betrokkene. Als de cookies op het systeem van de getroffen persoon na een beroep worden verwijderd, moet de betrokkene de link opnieuw bezoeken en een nieuwe opt-out-cookie instellen.

Door de opt-out-cookie in te stellen, is het echter mogelijk dat de website van de controller voor de betrokkene niet langer volledig bruikbaar is.

Het toepasselijke privacybeleid van Automattic is beschikbaar op https://automattic.com/privacy/. Het toepasselijke privacybeleid van Quantcast is beschikbaar op https://www.quantcast.com/privacy/.

18. Privacybeleid voor gebruik en gebruik van YouTube

De controller heeft YouTube-componenten op deze website geïntegreerd. YouTube is een internetvideoportaal waarmee video-uitgevers gratis videoclips en andere gebruikers kunnen bekijken voor gratis weergave, beoordelingen en opmerkingen. YouTube staat de publicatie van alle soorten video’s toe, zodat zowel complete film- en televisie-uitzendingen, maar ook muziekvideo’s, trailers of zelfgemaakte video’s via het internetportaal beschikbaar zijn.

De werkmaatschappij van YouTube is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Elk bezoek aan een van de pagina’s van deze site die wordt beheerd door de controller en waarin een YouTube-component (YouTube-video) is opgenomen, zorgt ervoor dat de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van het onderwerp automatisch wordt weergegeven door de respectieve YouTube-component om een ​​illustratie van het bijbehorende YouTube-onderdeel van YouTube te downloaden. Meer informatie over YouTube is te vinden op https://www.youtube.com/yt/about/en/. Als onderdeel van dit technische proces zijn YouTube en Google op de hoogte van de specifieke onderkant van onze site die door de betrokken persoon wordt bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd op YouTube is ingelogd, herkent YouTube door een subpagina te bellen met een YouTube-video, welke specifieke onderkant van onze website de getroffen persoon bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door YouTube en Google en gekoppeld aan het individuele YouTube-account.

YouTube en Google ontvangen via de YouTube-component altijd informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene tegelijkertijd is aangemeld bij YouTube op het moment van toegang tot onze website; dit gebeurt ongeacht of de persoon op een YouTube-video klikt of niet. Als een dergelijke overdracht van deze informatie naar YouTube en Google niet gewenst is door de betrokkene, kan deze de verzending voorkomen door zich af te melden bij hun YouTube-account voordat onze website wordt gebeld.

Het privacybeleid van YouTube, dat beschikbaar is op https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/, identificeert het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijk identificeerbare informatie door YouTube en Google.

19. Privacybeleid voor gebruik en gebruik van DoubleClick

De controller heeft componenten van DoubleClick by Google geïntegreerd op deze website. DoubleClick is een merk van Google, waarbij voornamelijk speciale online marketingoplossingen op de markt worden gebracht voor reclamebureaus en uitgevers.

DoubleClick van de werkmaatschappij van Google is Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

DoubleClick by Google verzendt gegevens naar de DoubleClick-server met elke vertoning, klik of andere activiteit. Elk van deze gegevensoverdrachten activeert een cookie-aanvraag naar de browser van de getroffen persoon. Als de browser dit verzoek accepteert, stelt DoubleClick een cookie in voor het informatietechnologiesysteem van de persoon in kwestie. Welke cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Het doel van de cookie is om advertenties te optimaliseren en weer te geven. De cookie wordt onder andere gebruikt om de gebruiker relevante advertenties te schakelen en weer te geven, alsmede de verslagen aan reclame campagnes te maken of te verbeteren. Bovendien wordt de cookie gebruikt om meerdere vertoningen van dezelfde advertenties te voorkomen.

DoubleClick gebruikt een cookie-ID dat vereist is om het technische proces te voltooien. De cookie-ID is bijvoorbeeld nodig om een ​​advertentie in een browser weer te geven. DoubleClick kan ook de cookie-ID gebruiken om te zien welke advertenties al in een browser zijn weergegeven om duplicatie te voorkomen. Met DoubleClick kan de cookie-ID ook conversies bijhouden. Conversies worden bijvoorbeeld vastgelegd wanneer een gebruiker eerder een DoubleClick-advertentie heeft weergegeven en vervolgens met dezelfde internetbrowser een aankoop doet op de website van de adverteerder.

Een DoubleClick-cookie bevat geen persoonlijk identificeerbare informatie. Een DoubleClick-cookie kan echter aanvullende campagne-ID’s bevatten. Een campagne-ID identificeert de campagnes waarmee de gebruiker al in contact was.

Door elk gesprek een van de afzonderlijke pagina’s van deze website die wordt beheerd door de controller en waarop een Double Click component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser automatisch gestart op het IT-systeem van de betrokken door de respectieve Double Click-component data voor het doel persoon om online advertenties en commissie-facturen in te dienen bij Google. Als onderdeel van dit technische proces is Google op de hoogte van gegevens die Google gebruikt om provisiefacturering te maken. Google kan onder andere begrijpen dat de persoon op bepaalde links op onze website heeft geklikt.

De getroffen persoon kan van cookies via onze website, zoals reeds hierboven beschreven, telkens met een overeenkomstige aanpassing van de internetbrowser gebruikt om te voorkomen en daarmee in tegenspraak met permanent het gebruik van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon. Daarnaast kunnen cookies die al door Google zijn ingesteld, op elk moment worden verwijderd via een internetbrowser of andere softwareprogramma’s.

Voor meer informatie en privacywetgeving DoubleClick door Google kan worden gevonden op https://www.google.com/intl/de/policies/.

20. Privacybeleid voor gebruik en gebruik van YieldKit

De controller heeft geïntegreerde componenten van YieldKit op deze website. YieldKit is een Duits affiliate netwerk dat affiliate marketing aanbiedt. Affiliate Marketing is een op internet gebaseerde verkoop vorm die commerciële exploitanten van internetsites, bekend als Merchants of adverteerders toelaat, die meestal door middel van klikken of verkoop commissies adverteren op websites van derden, dus als distributeurs die ook filialen of uitgevers wordt vergoed worden genoemd, laten zien. The Merchant stellen, via het affiliate-netwerk een advertentie, dus een banner advertentie of een ander geschikt middel van reclame op het internet beschikbaar, die betrokken zijn bij of in de nasleep van een filiaal op hun eigen websites via andere kanalen, zoals de keyword advertising of e-mail Marketing, geadverteerd worden.

Exploitant van YieldKit is de YieldKit GmbH, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg.

YieldKit zet een cookie in het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon. Welke cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. De trackingcookie van YieldKit slaat geen persoonlijke gegevens op. het identificatienummer van de affiliate, zodat de bemiddelende potentiële klanten Partners, evenals het serienummer van de bezoeker van een website en klikte op reclamemateriaal worden alleen opgeslagen. Doel van de opslag van deze gegevens is de afwikkeling van de commissie betalingen tussen een handelaar en de affiliate, die worden behandeld door de affiliate netwerk, zodat YieldKit.

De getroffen persoon kan van cookies via onze website, zoals reeds hierboven beschreven, telkens met een overeenkomstige aanpassing van de internetbrowser gebruikt om te voorkomen en daarmee in tegenspraak met permanent het gebruik van cookies. Een dergelijke houding van de internetbrowser gebruikt zou ook YieldKit voorkomen zet een cookie op het IT-systeem van de betrokken persoon. Daarnaast is reeds door YieldKit cookies te plaatsen op elk gewenst moment kunnen worden verwijderd via een webbrowser of andere softwareprogramma’s.

De geldende privacy beleid YieldKit is te vinden op http://yieldkit.com/legal-notes/privacy-policy/.

21. Rechtsgrondslag van de verwerking

Art.6 Ik licht op. Een DS-GMO dient ons bedrijf als de wettelijke basis voor verwerkingsoperaties waarbij we toestemming verkrijgen voor een bepaald verwerkingsdoel. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om een ​​overeenkomst te sluiten waarvan de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is bij verwerkingshandelingen die nodig zijn voor de levering van goederen of het verrichten van een andere dienst of tegenprestatie, vindt de verwerking plaats op basis van Art.6 Ik licht op. b DS-GMO. Hetzelfde geldt voor verwerkingen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren, bijvoorbeeld in geval van vragen over onze producten of diensten. Als ons bedrijf onderworpen is aan een wettelijke verplichting die de verwerking van persoonsgegevens vereist, zoals het voldoen aan belastingverplichtingen, is de verwerking gebaseerd op artikel 6 I lit. c DS-GMO. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens vereist zijn om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker van ons bedrijf gewond zou zijn geraakt en zijn of haar naam, leeftijd, ziekteverzekering of andere essentiële informatie zou moeten worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. De verwerking zou dan gebaseerd zijn op artikel 6, I lit. d DS-GMO zijn gebaseerd.
Uiteindelijk kunnen bewerkingen worden gebaseerd op artikel 6, I lit. f DS-GGO’s zijn gebaseerd. Op deze rechtsgrondslag zijn verwerkingshandelingen die niet onder een van de bovenstaande rechtsgrondslagen vallen vereist indien verwerking noodzakelijk is om de legitieme belangen van ons bedrijf of een derde partij te beschermen, tenzij de belangen, fundamentele rechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene vooropstaan. Dergelijke verwerkingen zijn ons in het bijzonder toegestaan ​​omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. In dat verband was zij van mening dat een gerechtvaardigd belang kan worden verondersteld indien de betrokkene een afnemer van de voor de verwerking verantwoordelijke is (overweging 47, tweede zin, DS-BER).

22. Geschikte verwerkingsbelangen die worden nagestreefd door de voor de verwerking verantwoordelijke of een derde partij

Is de verwerking van persoonsgegevens op basis van artikel 6 I verlicht. f DS-GMO is ons legitiem belang bij het uitvoeren van onze activiteiten ten behoeve van al onze werknemers en onze aandeelhouders.

23. Duur waarvoor de persoonlijke gegevens worden bewaard

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonlijke gegevens is de respectieve wettelijke bewaarperiode. Na de deadline worden de bijbehorende gegevens routinematig verwijderd als ze niet langer nodig zijn om het contract te vervullen of een contract te initiëren.

24. Wettelijke of contractuele bepalingen voor het verstrekken van persoonsgegevens; Noodzakelijkheid voor het sluiten van het contract; Verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van niet-verstrekking

We verduidelijken dat het verstrekken van persoonlijke informatie gedeeltelijk wettelijk verplicht is (zoals belastingregels) of kan voortvloeien uit contractuele regelingen (zoals details van de contractant).
Af en toe kan het nodig zijn dat een contract wordt gesloten dat een getroffen persoon ons persoonlijke gegevens verstrekt die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonlijke informatie te verstrekken wanneer ons bedrijf een contract met haar sluit. Het niet verstrekken van de persoonlijke gegevens zou betekenen dat het contract met de betrokkene niet kon worden gesloten.
Voordat de persoonsgegevens door de betrokken persoon worden verstrekt, moet de betrokken persoon contact opnemen met een van onze medewerkers. Onze medewerker zal de persoon per geval informeren of het verstrekken van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel is vereist of vereist is voor het sluiten van het contract, of er een verplichting is om de persoonlijke gegevens te verstrekken en de gevolgen van het niet verstrekken van de persoonsgegevens.

25. bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Als een verantwoordelijk bedrijf onthouden wij ons van automatische besluitvorming of profilering.

Dit patroon Privacybeleid is gemaakt door de privacystatementsgenerator van de Duitse gegevensbeschermingsmaatschappij, in samenwerking met de media-advocaten WILDE BEUGER SOLMECKE | Advocaten gemaakt.

 

 

WordPress Cookie Notice door Real Cookie Banner